Oudercommissie

Oudercommissie

Sinds januari 2019 heeft Kinderopvang Jasmijn een oudercommissie (OC). De OC behartigt de belangen van de kinderen en ouders van het kindercentrum. De taak van de OC is om advies te geven over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van kinderopvang Jasmijn.


Adviesfunctie
De OC komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. De OC adviseert Kinderopvang Jasmijn gevraagd en ongevraagd over de keuzes ten aanzien van zowel beleidsmatige onderwerpen als praktische zaken. Denk aan (de uitvoering van) het pedagogisch beleidsplan, Plan veiligheid en gezondheid, voeding, tariefswijzigingen, etc. Daarnaast bevordert de OC de communicatie tussen de ouders en de medewerkers.


Praat mee!
De OC heeft een signaalfunctie en bespreekt aandachtspunten met de directie. U als ouder heeft uiteraard het volste recht om mee te praten en te denken. Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op via oudercommissie@Kinderopvangjasmijn.nl.


De oudercommissie
De OC bestaat momenteel uit vier leden en hanteert per vergadering een roulerend voorzitterschap en secretariaat.


Notulen oudercommissie
De notulen van de vergaderingen kunnen ouders inzien. Deze liggen bij de kinderopvang op kantoor in een map. De laatste notulen hangen tevens in de gang op het prikbord en worden afzonderlijk gemaild naar alle ouders.