Risico’s

Risico's

Wij bieden verantwoorde kinderopvang en dragen zorg voor de veiligheid en gezondheid van alle kinderen die aan onze zorgen worden toegewezen.
Hierbij inventariseren wij jaarlijks de risico’s die kinderen bij ons kunnen lopen. Onze bevindingen vermelden wij jaarlijks in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (kortweg RIE genoemd). Deze wordt getoetst door de GGD. Wij passen ons beleid hierop aan.

Gezondheidsbeleid:
In het gezondheidsbeleid hebben wij vastgelegd welke afspraken er zijn gemaakt om de gezondheidsrisico’s binnen het dagverblijf zoveel mogelijk te beperken. onderwerpen zoals persoonlijke hygiëne, voedselveiligheid, schoonmaak, buitenspelen en ziekte bij kinderen komen daarbij aan bod.

Het gezondheidsbeleid wordt jaarlijks herzien. Er wordt jaarlijks een nieuwe risico-inventarisatie uitgevoerd. Waarbij alle risico’s worden benoemd en afgewogen. De risico inventarisatie wordt omgezet in actieplannen, waaruit blijkt wie wat en wanneer moet doen om de risico’s zo klein mogelijk te maken. deze actieplannen worden uiteindelijk vertaald in voor personeel en ouders begrijpbare documenten.

Veiligheidsbeleid:
In onze veiligheidsbeleid staat beschreven hoe wij de veiligheid van de kinderen, medewerkers en ouders/ verzorgers waarborgen. Aan de hand van de veiligheidsmanagentmethode is het verkleinen van bestaande risico’s en waar mogelijk deze uit te sluiten.

Het is vaak een kwestie van “bewustwording” van de gebruikers van het gebouw en met name de pedagogisch medewerkers; wat is mijn eigen rol met betrekking tot de veiligheid; hoe doe ik dingen, waar let ik op, wat kan anders. Er zijn echter ook regels die vanzelfsprekend zijn voor de groepsleiding maar waar ouders op alert gemaakt moeten worden. De huisregels worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast aan de situatie. In onze jaarplan hebben wij meegenomen om in de teamvergadering zowel onze veiligheidsbeleid, gezondheidsbeleid als onze pedagogisch beleidsplan te bespreken.
Binnen onze kinderopvang is onze veiligheidsbeleid, gezondheidsbeleid en pedagogisch beleidsplan in hand bereik voor alle ouders/ verzorgers en medewerkers. Ten alle tijden is het mogelijk om hier in te kijken en te lezen het staat geopenbaard op de locatie.